Loading

Tankeväckare

Funderar du på hur intressant det är för dig att effektivisera energianvändningen i den fastighet du äger, förvaltar, verkar eller bor i? I så fall kan du göra följande enkla test*.

gör gott gör nått

*Testet ger inte hela sanningen. För att få fram den krävs det noggranna beräkningar av den aktuella energianvändningen i just din fastighet. Men testen ger en fingervisning om storleken på de vinster i form av minskade energikostnader och koldioxidutsläpp du kan uppnå. 

Ekonomi
1. Ta fram dina energifakturor för el och värme och se vad du betalar totalt för den el och värme som används i fastigheten under ett år.

2. Beräkna sedan vad en minskning av den årliga användningen av el och värme med olika procentsatser skulle innebär i pengar. Du kan till exempel räkna med följande procenttal för minskad energianvändning.

5 %
10 %
20 %
30 %

Erfarenhetsmässigt vet vi att alla dessa procentsatser är möjliga att uppnå med rimliga insatser.

3. Fråga dig sedan om exempelvis en 10- eller 20-procentig energieffektivisering är ekonomiskt intressant.

Koldioxid/Klimatpåverkan
För att se vilka klimatvinster en minskad användning av el och värme i den ovan beskrivna omfattningen medför kan du göra följande grova beräkning*.

*Vi har medvetet klumpat samman olika energislag (el, fjärrvärme och liknande), vilket man egentligen inte ska göra eftersom det handlar om olika energislag/energibärare. Vi antar dessutom att de sammantaget bidrar till en klimatpåverkan motsvarande 0,15 kg CO2 per kWh använd mängd energi. 

1. Titta nu på dina energifakturor igen och lägg samman den totala, årliga energianvändningen av el och värme uttryckt i kWh.

2. Multiplicera sedan summan av beräkningen ovan med den procentsats du valt ovan (5-30 %%, det vill säga 0,05-0,30). Då har du fått fram minskningen av energianvändningen uttryckt i kWh per år.

3 Multiplicera därefter den beräknade minskningen av energianvändningen med 0,15 (kg CO2 per kWh), så får du en uppfattning om hur stor minskning av koldioxidutsläppen du kan åstadkomma uttryckt i kilogram per år genom energieffektivisering.

4. Tänk dig sedan vilken minskning av CO2-utsläppen som åstadkoms om fler och fler minskar sin energianvändning i motsvarande grad.

Ytterligare pluseffekter (som känns bra i hjärtat)
Lägg därtill andra möjliga pluseffekter av energieffektivisering i fastigheten som ökad komfort och en inre vetskap om att du bidrar till en bättre värld där vi är rädda om livsmiljön och hushåller med jordens energi- och naturresurser så att de räcker åt alla, även kommande generationer.

Välj att gå vidare för att minska dina energikostnader och klimatpåverkan: 

Fastighetsägare 

Fastighetsförvaltare 

Driftansvarig 

Hyresgäster/Brukare

Senast uppdaterat augusti 2014


Testpiloter logo        EU-flagga

 

Finansiärer: EU, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energimyndigheten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting
 

Vi vill bygga ut med en ny medarbetare!

Är det du som är den kunniga inom energieffektivisering och hållbart byggande som vi söker till vårt huvudkontor i Luleå?

Läs mer om tjänsten 

Kontakta oss

0920-20 02 60

Söker du någon du vet namnet på?

 Gå in på vår personalsida